Bygg och måla

Vid dessa tillfällen behövs ett bygglov

I en kommun finns det alltid en detaljplan eller områdesplan som säger vilka byggnader som får lov att finnas i olika områden. Faktorer som styr detta kan vara t.ex. industrier, buller från vägar och järnvägar, vattentäkter och åkermark. För att kunna säkerställa att nya byggnader anläggs på säkra ställen är det viktigt att ens bygglovsritningar följer kommunens planer. I de delar av kommunen där det är tät bebyggelse brukar detaljplanen vara mer specifik och kan innehålla uppgifter om hur höga husen får vara och t.o.m. vilken färg de ska ha på tak och fasad. I glesare bebyggelse är det oftast områdesplaner som bestämmer vilka förutsättningar som finns för att bebygga en tomt. De har sällan samma detaljnivå som detaljplanerna och ger därför mer frihet för den som tar fram en bygglovsritning. En bra start är att ta reda på hur det ser ut i ditt område innan arbete med bygglovsritningar initieras.

Bygglovsritningarna är avgörande för att få ett bygglov

När en fastighetsägare eller -nyttjare ska ansöka om bygglov är det deras bygglovsritningar som ligger till grund för den kommunala byggnämndens beslut. Det är därför väldigt viktigt att ritningarna är gjorda på ett professionellt och strukturerat vis för att kunna bli godkända av kommunen. Det finns standardiserade modeller för hur dessa ska utformas och vilken information de ska innehålla, så det är smart att ta hjälp av ett proffs för att få ritningarna i ordning. I vanliga fall rör det sig om en situationsplan, en planritning, en fasadritning och en sektionsritning. En del kommuner har dessutom särskilda tillägg till dessa ritningar, så se till att ta reda på vad som behövs i förväg.

Tre viktiga framgångsfaktorer vid ny- och ombyggnation

  • Kunskap är makt och eftersom villkoren för bygglov skiljer sig mellan olika kommuner gäller det att kolla upp vad som gäller för den aktuella fastigheten.
  • Börja aldrig bygga innan bygglovet är klart. Det kan bli dyra böter och kan dessutom påverka förutsättningarna för att få bygglov på fastigheten i framtiden.
  • När bygglovet är beviljat är det viktigt att byggnaden utformas enligt planen. Villkoret för att bygglovet ska gälla är nämligen de uppgifterna som lämnats in till byggnadsnämnden och då är det viktigt att resultatet blir som planerat enligt bygglovsritningarna.