Bygg och måla

OVK – En nyckel till frisk inomhusluft

I dagens moderna byggnader, där energieffektivitet och täthet är av högsta prioritet, blir ventilationssystemens funktion allt viktigare. OVK, eller obligatorisk ventilationskontroll, är en central del av detta, och syftar till att säkerställa att byggnaders ventilationssystem fungerar som de ska. OVK står för Obligatorisk Ventilationskontroll och är en lagstadgad kontroll av ventilationssystem i byggnader. Syftet med OVK är att säkerställa att ventilationssystemen fungerar korrekt och ger en hälsosam inomhusmiljö för de som bor eller arbetar i byggnaden.

Varför är OVK viktigt?

En välfungerande ventilation är avgörande för att skapa en hälsosam och behaglig inomhusmiljö. Felaktig ventilation kan leda till allt från dålig luftkvalitet och fuktproblem till hälsoproblem för de som vistas i byggnaden. Genom OVK kan man upptäcka och åtgärda eventuella problem i ett tidigt skede.

Under en OVK genomförs en rad tester och mätningar för att kontrollera ventilationssystemets funktion. Detta kan inkludera allt från att mäta luftflöden och kontrollera filter till att se till att systemet är korrekt balanserat. Om brister upptäcks ges rekommendationer om åtgärder som bör vidtas.

Vem utför OVK?

OVK ska utföras av en certifierad funktionskontrollant. Det är viktigt att personen som utför kontrollen har rätt kompetens och erfarenhet, eftersom en korrekt utförd OVK kan ha stor inverkan på byggnadens inomhusmiljö.

Hur ofta behöver man göra en OVK?

Hur ofta en OVK behöver utföras varierar beroende på typen av byggnad och ventilationssystem. För bostadshus är det vanligtvis vart tredje till sjätte år, medan det för vissa typer av verksamheter kan vara oftare.

OVK är en viktig del av att upprätthålla en god inomhusmiljö i byggnader. Genom regelbundna kontroller kan man säkerställa att ventilationssystemen fungerar som de ska och att de som bor eller arbetar i byggnaden har tillgång till frisk luft. Som byggnadsägare är det viktigt att vara medveten om sitt ansvar när det gäller OVK och att se till att kontrollerna utförs av kvalificerade personer.