Bygg och måla

Vad gäller där du vill bygga?

Om du ska bygga nytt, ändra eller riva så finns det bestämmelser kring detta. För en del saker krävs det bygglov, för andra krävs det en så kallad anmälan. Det som avgör vad du får bygga är var din fastighet ligger. Det finns nämligen olika regler beroende på om fastigheten ligger inom eller utanför ett område som är detaljplanelagt. För hjälp med bygglov så kan du gå via en ingenjörsbyrå. De kan hjälpa till med att tolka detaljplanen samt vad det är för regler som gäller just dig.

Ha koll på detaljplanen

För att du ska veta vad som gäller där du har tänkt dig bygga eller göra en förändring så måste du kolla i detaljplanen för det området. Är det så att din fastighet ligger utanför den, så behöver du titta i översiktsplanen för att veta vad det är som gäller. I en detaljplan så finns det olika bestämmelser kring vad som får byggas inom ett visst område. Det kan gälla flerbostadshus, småhus så väl som lokaler för handel eller parker och gator. Sedan så finns det även bestämmelser kring hur stora dessa byggnader får bli eller hur de får se ut. En detaljplan kan även innehålla andra bestämmelser så som skydd av värdefull natur eller skydd av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Skulle din bygglovsansökan avvika från detaljplanen så kan din möjlighet få bygglovet bli begränsad.

Hur är det med översiktsplanen?

Är det så att du bor i ett område som ligger utanför detaljplan så är det i översiktsplanen du måste titta. Känner du dig osäker på vad du får eller inte får bygga, så ska du alltid ansöka om ett förhandsbesked. En översiktsplan täcker hela den kommun du bor i och den ger dig en långsiktig vision om hur kommunen har tänkt med markområden och vattenområden och dess användning. Där står det vilka planer kommunen själva har kring vad de ska bygga, objekt de vill skydda eller vägar som de planerar att anlägga. Det finns även bestämmelser i översiktsplanen som reglerar hur du får bygga i ett visst område.

Sedan finns det även områden med sammanhållen bebyggelse som ligger utanför detaljplan. Är det en tät bebyggelse så kallas det just för sammanhållen bebyggelse. Här gäller det att ansöka om lov för de åtgärder som inte är bygglovsbefriade, precis på samma sätt som du gör inom ett område med detaljplan. Det går att utföra vissa åtgärder på de fastigheter som är enbostadshus eller tvåbostadshus utan att ansöka om bygglov eller göra en anmälan. Då handlar det om vad det för tillbyggnad och hur stor den ska vara.