Bygg och måla

Fasadrenovering – Funktion och orsak

Alla hus behöver tids nog fasadrenovering. Detta gör att byggnationen står sig över tid och  minimerar risk för skador. Frågan är då vilken åtgärd som ska sätta in. Är det läge att även tilläggsisolera eller räcker det med en omputsning? Några alternativ på fasadarbete är:

Ny puts vid fasadrenovering

Ska en putsfasad fasad renoveras är första steget att en besiktning sker av en fackman. Räcker det med att applicera ny putsfärg eller måste delar av fasaden få ny puts? Att en fasad behöver omputsas beror på att putsen har börjat släppa från fasaden.

Att putsen lossnar kan bland annat bero på sättningar som skapar spänningar i fastigheten. En vanlig orsak är även att fasaden helt enkelt utsatts för kyla, regn och värmeskillnader som sakta men säkert påverkar samtliga fasader – mer eller mindre.

Byte av träpanel på fasad

En träpanel som målats och monterats på rätt sätt behöver renoveras efter ca 30 – 40 år. Men även här är skillnaderna mycket stora utifrån hur utsatt fasaden blir. Genom att byta enstaka brädor samt måla och underhålla fasaden ges förutsättningar för längre livslängd.

Tilläggsisolering

Vid ett större fasadarbete finns möjligheten att även tilläggsisolera. Ett ingrepp som innebär att fasaden skyddar betydligt mot kyla (och värme) vilket i längden även håller nere kostnaden för uppvärmning.

Renovering av bruksfogar i husfasad

Fasadrenovering av tegelfasader innebär bland annat att renovering av bruksfogar, omfogning, sker. Tegelstenarna är kvar men fogen fylls på, byts ut och renoveras. På detta sätt kan byggnadens karaktäristiska drag behållas. Detta förutsatt att rätt kulör på bruksfogarna väljs. Idag finns ett brett utbud av färger och nyanser och ofta kan muraren vara behjälplig med att välja rätt. Exempelvis är vita fogar mycket vanligt mot rött tegel.

Hur ofta behövs fasadrenovering?

Med vilket intervall fasaden behöver renoveras beror självklart på hur väl fasaden byggdes från början samt hur kraftigt den har varit utsatt för väder och vind. Byggnader som står nära havet påverkas generellt mer än de som står mer skyddat. Generellt går det att räkna med 25 – 40 år för en putsad fasad samt 40 – 60 år med en fasad som är av tegel. Detta bör däremot tas väldigt generellt då de individuella förutsättningarna kan skilja stort. Orsaker till att livslängden förkortas kan exempelvis vara läckande tak eller att vattnet inte rinner undan ordentligt pga. trasiga hängrännor eller stuprör. En fasad kan även påverkas mycket negativt om dräneringen inte fungerar korrekt.